امروز جمعه  18 آذر 1401
داروخانه

معرفی داروخانه

                                                   

   مسئول داروخانه:

سرکار خانم دکتر شیرین نور محمدی

داروخانه بیمارستان سوم شعبان در دو بخش بستری و نسخ سرپایی درمانگاهی به بیماران محترم بستری در بخش و همچنین بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان ، خدمات ارائه می دهد . در این رابطه این داروخانه نسخ بیمه های تامین اجتماعی و بیمه های خدمات درمانی (سلامت )‌را بصورت تایید اینترنتی به ارائه داروهای خاص تاییدی می پردازد . ضمنا از آنجا که بیمارستان دارای بخش دیالیز فعال می باشد این داروخانه تمامی داروها و تجهیزات مورد نیاز دیالیز این بیماران را نیز تامین می نماید . بیمه های طرف قرارداد بیمه های اصلی و پایه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نیروهای مسلح می باشد .