امروز سه شنبه  16 خرداد 1402
بیماری های عفونی

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
متخصص عفونی
آقای دکتر محب شنبه و چهارشنبه 

  

متخصص عفونی
خانم دکتر نیک بین دوشنبه