امروز سه شنبه  16 خرداد 1402
کارگروه آموزش های خودمراقبتی

کارگروه آموزش های خودمراقبتی در بیمارستان خیریه سوم شعبان با نگرش ارتقاء سلامت کارکنان و بیماران و اطلاع رسانی در حوزه های سلامت و بهداشت و غیره تشکیل گردیده است. اعضای آن شامل:

1- دکتر نبوی - مسئول فنی بیمارستان

2- خانم اردلانی - مدیره پرستاری

3- خانم سلوکی - کارشناس ارشد آموزش

4- خانم غیاثی - سوپروایزر آموزشی

5- خانم حیدری - مسئول بهبود کیفیت

این کارگروه هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه داده و نیازهای آموزشی کارکنان ، بیماران و مراجعین را بررسی نموده و برای آنها برنامه ریزی مناسب اتخاذ می کند. لازم به ذکر است آموزش ها به روش آبشاری و از طریق سرپرستاران و رابطین آموزش در هر بخش اجرایی می شود.