امروز جمعه  4 فروردين 1402
آنکولوژی

برنامه کاری درمانگاه آنکولوژی و پرتودرمانی

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
 فوق تخصص خون و انکولوژی

متخصص رادیوتراپی - انکولوژی
دکتر رضا ضرغام پور دوشنبه