امروز جمعه  18 آذر 1401
آنکولوژی

برنامه کاری درمانگاه آنکولوژی و پرتودرمانی

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
 فوق تخصص خون و انکولوژی

متخصص رادیوتراپی - انکولوژی
دکتر رضا ضرغام پور دوشنبه