امروز دوشنبه  24 مرداد 1401
آنکولوژی

برنامه کاری درمانگاه آنکولوژی و پرتودرمانی

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
 فوق تخصص خون و انکولوژی دکتر سرپرست سه شنبه

متخصص رادیوتراپی - انکولوژی
دکتر رضا ضرغام پور دوشنبه