امروز دوشنبه  24 مرداد 1401
داخلی مغز و اعصاب
برنامه کاری درمانگاه

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
متخصص داخلی مغز و اعصاب خانم دکتر یعقوبی شنبه 

متخصص داخلی مغز و اعصاب خانم دکتر یعقوبی سه شنبه 

انجام نوار عصب و عضله  دکتر خاشعی
سه شنبه

متخصص داخلی و مغز واعصاب آقای دکتر صادقی دوشنبه-پنج شنبه