امروز سه شنبه  18 بهمن 1401
جراحی مردان
نتایج نظر سنجی از این بخش

نتایج نظر سنجی از این بخش

میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات قابل ارائه در این بخش در فصل زمستان 74% است.