امروز دوشنبه  14 اسفند 1402
دیالیز

نتایج نظر سنجی از این بخش

میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات قابل ارائه در این بخش در فصل پاییز 90% است.