امروز جمعه  17 آذر 1402
بلوک زایمان

آنچه بیماران و همراهان بخش باید بدانند

 • درصورت سابقه بستری قبلی،خلاصه پرونده قبلی را همراه بیاورید.
 • به هنگام بستری کلیه داروهای شخصی در زمان بستری همراه آورده شود و طبق نظر پرستار بخش مورد استفاده قرار گیرد.
 • وسایل شخصی اضافی بیمار رابا خود به منزل برده و در روز ترخیص به همراه بیاورید.
 • تعیین نیاز همراه به عهده مسئول بخش و صدور کارت فقط با پذیرش می باشد.
 • همراه داشتن وسایل شخصی جهت بیماران الزامی است(دستمال کاغذی،مسواک، خمیردندان،درجه تب و دمپایی و...)که به هنگام پذیرش در ساک مخصوص خریداری می گردد.
 • بیمار زن بایستی همراه زن و بیمار مرد باید همراه مرد داشته باشد.
 • درموقع پذیرش بیمار لباس مخصوص بخش پوشیده شود.
 • حضور همراه بیمار بربالین بیماران ناتوان صرقاً جهت کمک به بیمار می باشد و به هیچ وجه درامور درمان مداخله نکند.
 • همراهان در هنگام ویزیت بالینی پزشک از اتاق بیرون بروید.
 • در صورت داشتن سؤالاتی از پزشک بعد از ویزیت بیماران و خارج از بخش اقدام نمایید.
 • تحت هیچ شرایطی به سرم بیمار دست نزنید ودر صورت لزوم به پرستار اطلاع دهید.
 • سنگ تیمم و جانماز در بخش موجود می باشد.
 • استفاده از تلفن همراه فقط درموارد ضروری و در خارج از بخش مجاز می باشد.

هماهنگی جهت ایاب و ذهاب بیمار بعهده بخش می باشد.