امروز دوشنبه  24 مرداد 1401
بیماری های زنان و زایمان

نحوه وقت دهی

بیمار یا مراجعه کننده محترم ؛

می توانید با ورود به سایت بیمارستان و انتخاب منوی نوبت دهی اینترنتی ،نوبت خود را رزرو نمایید.