امروز سه شنبه  16 خرداد 1402
آموزش های گروهی

نیازسنجی آموزشی از بخش های مختلف از طریق گزارشات دریافت شده از سامانه اطلاعات بیمارستان (HIS) صورت گرفته و سپس بر اساس آن برنامه ریزی آموزشی به تناسب نیازبخش و بیماران صورت می گیرد. این برنامه ها شامل: 

  • آموزش و مشاوره گروهی برای بیماران قلبی ، ریوی مزمن ، دیابتی ، سکته های مغزی ، اختلالات جراحی ، ... به صورت مستمر برای همه بخش ها
  • آموزش های چهره به چهره با بیماران و همراهان و مراقبین و دعوت از آن ها برای مشارکت و ارتقاء سلامت در حیطه بیماری خود
  • پاسخگویی به مراجعین حضوری یا تلفنی در زمینه خودمراقبتی از بیمار