نام: دکتر سید حسین میر اعلمی
تخصص: پاتولوژی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
همه روز هفته - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
آسیب شناسی بالینی و تشریحی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی ایران1372
دوره تخصص پاتولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران1381
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهی شرکت در سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
مجله نظام پزشکی
مجله انجمن علمی آسیب شناسی
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی