امروز دوشنبه  24 مرداد 1401
بیماری های عفونی

برنامه کاری درمانگاه

تخصص نام پزشک روزهای کاری صبح عصر
متخصص عفونی
آقای دکتر محب شنبه و چهارشنبه 

  

متخصص عفونی
خانم دکتر نیک بین دوشنبه