نام: دکتر اسدالله آبنیکی
تخصص: داروسازی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
شنبه تا چهارشنبه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
داروسازی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای حرفه ای داروسازیدانشگاه آزاد اسلامی1378
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
داروساز نمونه کشوری در سال 94
داروساز نمونه استان تهران در سال 95
موسس داروخانه صبح امید در تهرانپارس از 89 - 97
مدیر نمونه شرق استان تهران در زمینه داروخانه و مدیریت خدمات دارویی با مجوز توزیع داروهای خاص در داروخانه صبح امید
مسئول فنی و مدیر شیفت داروخانه فوق تخصصی 13 آبان در سال 1382
مسئول فنی و مدیر داروخانه سرپایی بیمارستان سوم شعبان82-84 و 93 تا بحال
کارشناس افتخاری دارو و تجهیزات سازمان حج در سال های 87 و 88
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو کارگروه شورای عالی داروخانه ها در انجمن داروسازان تهران از سال 96 تابحال
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی