نام: مریم هاشمی
تخصص: -
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
همه روزه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
مدیریت پرستاری
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
کارشناس پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران1368
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی