نام: شیوا همراز
تخصص: تغذیه
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
همه روزه 7 صبح الی 14:20
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
رژیم درمانی و آموزش به بیماران
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دوره کارشناسیعلوم تحقیقات تهران1383
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضویت در مجله پزشکی امروز
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی