نام: احمد بهترک
تخصص: بینایی سنجی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
یکشنبه و سه شنبه
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بینایی سنجی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
کارشناسی بینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران1385
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی