نام: دکتر مریم حقدار ساحلی
تخصص: روان پزشکی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
سه شنبه ها
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیماری های اعصاب و روان
مشاوره
زوج درمانی
خانواده درمانی
روانپزشکی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1378
دوره تخصص روانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1387
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی