نام: دکتر محمدمصطفی شیرازی
تخصص: پوست
فوق تخصص/ فلوشیپ:
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران1342
دوره تخصص بیماری های پوستدانشگاه علوم پزشکی تهران1355
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهی دوره تخصص بیماری های پوست از دانشگاه کمبریج انگلستان
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
تقدیرنامه از انجمن متخصصین بیماری های پوست
تقدیرنامه از فرماندار بوشهر بدلیل فعالیت در دوران پزشکی عمومی
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو انجمن متخصصین پوست ایران
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی