نام: دکتر علی مولایی زاده
تخصص: بیهوشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
شنبه ها
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیهوشی و مراقبت های ویژه
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1366
دوره تخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی تهران1375