نام: دکتر علی اکبر میرزایی
تخصص: بیهوشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
یکشنبه ها
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیهوشی اتاق عمل
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1359
دوره تخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی ایران1363