نام: دکتر بابک مهدیزاده طهرانی
تخصص: بیهوشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
دوشنبه ها
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیهوشی اتاق عمل
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز1371
دوره تخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی بابل1377