نام: نفیسه مدنی
تخصص: روان شناسی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای یکشنبه و چهارشنبه - صبح
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
کارشناسی ارشد روانشناسیدانشگاه علوم تحقیقات تهران1391
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
دوره های فروید و سوپرویژن در مرکز روان تحلیلی سیاوشان
اتمام دوره های روان درمانی و روان تحلیلی روانشناسی خود و روان تحلیلی روابط ابژه ای سامرز در انستیتو روانپزشکی ایران