نام: علیرضا مرتضایی
تخصص: روان شناسی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای دوشنبه و پنجشنبه - صبح
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
کارشناسی مشاوره و راهنماییدانشگاه تربیت معلم 1354
دوره تخصصی روانشناسی بالینیانیستیتو روانپزشکی تهران1358
دوره تخصصی سه ماهه در بهداشت درمان اسلامیدانشگاه علوم پزشکی ایران 1360
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
تالیفاتی در زمینه روانشناسی اسلامی