نام: دکتر محمد فروزیده
تخصص: چشم
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه ها - صبح
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز1358
دوره تخصص چشمدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1365