اخبار

تعداد بازدید : 80 - تاریخ خبر : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 - 01:00  
بارگزاری سنجه های نسل چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران

استانداردها و سنجه های نسل چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران بارگزاری شد. جهت مطالعه می توانید به کتابخانه اعتباربخشی سایت مراجعه نمایید. 

ماموریت اصلی بیمارستان ارائه مراقبت و درمان به موقع، ایمن و اثر بخش است تحقق این مهم نیازمند رهبری و مدیریت کارآمد و رعایت
اصول اخلاق حرفهای و بیمار محوری است در دوره چهارم اعتباربخشی، 19 محور به عنوان مؤلفه های اصلی شناسایی شده اند که مشتمل بر 110 استاندارد و 514 سنجه به تفکیک 214 سنجه در سط یک، 214 سنجه در سط دو و 86 سنجه در سط سه است این مجموعه از استانداردها با توجه به شرای بومی و به روز رسانی اولویت ها در نظام سلامت بازنگری و به شرایط و عملکرد واقعی بیمارستان ها نزدیک تر شده است تدوین واستفاده از خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها به منظور تبیین سیاست ها و تعهد به روش ها ی اجرایی تدوین شده در هر یک از بیمارستانها به منظور تحقق نتایج مطلوب و متوازن مورد تاکید نظام نوین اعتباربخشی است در متن سنجه های ویرایش چهارم اعتباربخشی نتایج و پیامد ها مورد تاکید قرار گرفته است، لذا تدوین مستندات پیشگفت در کتاب جامع راهنما در برخی سنجه ها الزام/ توصیه شده است. بدیهی است طبق روال دوره قبل، بارگذاری مستندات بر اساس تقویم خود ارزیابی در سامانه اعتباربخشی انجام خواهد شد.

امتیاز شما