نیازسنجی آموزشی

بر اساس بیماری های شایع و با توجه به نوع فعالیت تخصصی و سطوح دانش گیرندگان خدمت و مراقبت های پرستاری مورد نیاز. جهت مشاهده نمونه فرم پرشده نیازسنجی آموزشی اینجا کلیک نمایید.

ردیف

لیست نیازهای آموزشی

ردیف

اولویت بندی نیازهای آموزشی

اقدام انجام شده

1

 

1

 

 

2

 

2

 

 

3

 

3

 

 

4

 

4

 

 

5

 

5

 

 

6

 

6

 

 

7

 

7

 

 

8

 

8

 

 

9

 

9

 

 

10

 

10

 

 

11

 

11

 

 

12

 

12

 

 

13

 

13

 

 

14

 

14

 

 

15

 

15

 

 

اعضای کارگروه آموزش

سمت

نام و نام خانوادگی

امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

امضاء

رئیس بخش یا نماینده ایشان

 

 

مسئول آموزش به بیمار

 

 

سرپرستار بخش

 

 

سوپروایزر آموزشی

 

 

مدیر خدمات پرستاری                                                                مهر و امضاء