اطفال

بیمه های طرف قرارداد

خدمات قابل ارائه در این درمانگاه با دفترچه بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح طرف قرارداد می باشد.

 آزاد (ریال) با دفترچه بیمه تامین اجتماعی (ریال)
ویزیت متخصص کودکان 280،000 170،000
ویزیت فوق تخصص کودکان 340،000 205،000